Các Doanh Nghiệp Bảo Hiểm Chi 2.500 Tỷ Đồng Bồi Thường Mỗi Tháng

Các Doanh Nghiệp Bảo Hiểm Chi 2.500 Tỷ Đồng Bồi Thường Mỗi Tháng Tổng doanh thu bảo hiểm năm 2018 ước đạt 151.001 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân 23%/năm, (giai đoạn 2011 – 2015 là 23%, 2016-2018 là 21%). Hàng tháng, các doanh nghiệp bảo hiểm chi bồi thường trung bình 2.500 tỷ đồng.…